กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบรางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 2561

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ในปีนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจไทยให้มีความสะดวก และประกอบธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้ภาคธุรกิจมีธรรมาภิบาลและมีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์ของสากล

สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างประเทศไทยให้ใสสะอาดด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยกรมฯ จะมุ่งสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ภาคธุรกิจที่ประพฤติตนเป็นธุรกิจที่ดีให้เป็นแบบอย่างแก่ภาคธุรกิจไทย และในปี 2561 ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ภายใต้โครงการสร้างและยกระดับธุรกิจ SMEs  ให้มีธรรมาภิบาลประจำปี 2561” เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจ มีธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจอื่นๆ

 

สำหรับธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561 ในครั้งนี้มีจำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด, บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จำกัด, บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด, บริษัท สีไดโน จำกัด และ บริษัท แมงโก้ คอนซัสแตนท์ จำกัด

Author: Foodie Report

ผู้สื่อข่าวสายอาหาร​ ใครทำอะไรที่ไหนในแวดวงธุรกิจอาหารไม่รอดสายตา​